ALLMÄNNA VILLKOR
Senast uppdaterad 2013-10-06

1. The Relish Guide

The Relish Guide är en restaurangguide tillgänglig som webbsida och app (nedan kallad ”Relish”), vilken ägs och ytterst tillhandahålls av Relish AB (org. nr. 556920-2269), Vikingagatan 7, 11342 Stockholm (nedan kallat ”Relish AB”). Genom Relish kan Du som användare bl.a. få rekommendationer och leta upp information om restauranger (nedan kallat "Information") och spara personlig information om restauranger inkl. svar på frågor för att räkna ut en ”Relish-karaktär”, egna betyg, omdömen och kommentarer om desamma (nedan kallat "Personlig Information") samt ta emot reklam och erbjudanden (nedan kallat ”Erbjudanden”) avseende varor och/eller tjänster från våra samarbetspartners.

2. Allmänt

Om Du använder Relish och/eller accepterar Erbjudanden är Du skyldig att följa dessa allmänna villkor (nedan kallat "Allmänna Villkor") vilka reglerar Ditt användande av Relish. Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor innan Du använder Relish och/eller tar del av Erbjudanden. Om Du inte godtar dessa Allmänna Villkor eller saknar rättskapacitet att för egen del godta dessa Allmänna Villkor äger Du inte rätt att utnyttja Relish ABs tjänster.

För att kunna använda Relish behöver Du skapa ett personligt konto (nedan kallat "Relish-konto"). När du registrerar Dig för ett Relish-konto måste Du tillhandahålla korrekta personuppgifter. Relish möjliggör att valfritt koppla Ditt Relish-konto till sociala nätverk för att erbjuda utökad funktionalitet t.ex. se vänners betyg och dela betyg på restauranger med vänner. För det fall att Du kopplar ditt Relish-konto till sociala nätverk tillåter Du att Relish AB får åtkomst till och kan använda information åtkomlig genom Ditt sociala nätverk t.ex. profilinformation, foton och vänner. Du ger även Relish AB tillåtelse att utföra funktioner på Din begäran t.ex. posta information på din profil, vägg eller meddela vänner. Vilken information Du ger åtkomst till samt vilka funktioner som Relish AB tillåts utföra på Din begäran presenteras för Dig för godkännande vid ihopkoppling. Om Relish AB utför någon funktion på Din begäran är detta tydligt markerat i Relish. Du kan när som helst koppla bort Relish från Dina sociala nätverk för att stänga av Relishs åtkomst och kan då använda Relish med begränsad funktionalitet.

3. Information

Relish tillhandahåller Information om listade restauranger samt möjliggör att Du och övriga användare kan spara och hantera Personlig Information om restauranger och restaurangbesök. Relish ger även rekommendationer på restauranger som Du bör gilla baserat på de uppgifter, svar och omdömen Du lämnat vid skapandet av Ditt Relish-konto och vid Din användning av Relish. De rekommendationer som Relish tillhandahåller baseras på uträkningar för att identifiera restauranger som Du bör gilla. Rekommendationer kan även tillhandahållas baserat på urval av Relish AB eller våra samarbetspartners. Då det sistnämnda sker är rekommendationerna tydligt markerade.

4. Erbjudanden

Erbjudanden från Relish ABs samarbetspartners kan komma att lämnas i Relish eller via email. Erbjudanden kan vara riktade till Dig baserat på Personlig Information Du lämnat då Du skapade Ditt Relish-konto eller vid användning av Relish. Erbjudanden kan vara tidsbegränsade eller erbjudas till ett begränsat antal användare.

Det är Relish ABs samarbetspartners som lämnar Erbjudanden och det är respektive samarbetspartner som tillhandahåller och ansvarar för de varor och/eller tjänster som erbjuds. Relish AB ansvarar inte för Erbjudanden från Relish ABs samarbetspartners eller de varor och/eller tjänster som Erbjudanden omfattar utan detta ansvar åvilar respektive samarbetspartner full ut.

Om inte annat anges kan varje Erbjudande endast utnyttjas en gång. Erbjudandet (inklusive men inte begränsat till rabatter) upphör att gälla den dag som anges i Erbjudandet och kan därefter inte längre accepteras eller utnyttjas förutsatt att samarbetspartnern och Du inte kommit överens om annat. Relish ABs samarbetspartners kan även välja att låta ett Erbjudanden upphöra innan giltighetstidens utgång t.ex. vid begränsat antal Erbjudanden. Vi rekommenderar därför att Du försäkrar Dig om att Erbjudandet är gällande innan Du accepterar det eller försöker utnyttja det.

Vissa Erbjudanden är försedda med ett unikt kodnummer och vid inlösen av dessa verifierar samarbetspartnern detta mot en lista Relish AB tillhandahållit. Kopiering eller manipulering av sådana Erbjudanden och/eller sådant kodnummer är inte tillåtet. Relish AB förbehåller sig rätten att vid misstanke om kopiering eller manipulering vidarebefordra de lagrade uppgifterna till respektive samarbetspartner och vidta rättsliga åtgärder.

5. Immateriella rättigheter

Relish AB, dess samarbetsparter eller andra parter innehar samtliga immateriella rättigheter till Information som tillhandahålls via Relish, innefattande allt textat innehåll, bilder, videos och databaser (nedan benämnt "Skyddad Egendom").

Förändringar, mångfaldigande, offentliggörande, vidarebefordran till tredje part och/eller utnyttjande av Skyddad Egendom utan föregående skriftligt medgivande från Relish AB eller andra berörda parter är uttryckligen förbjudet.

6. Hantering av personuppgifter

I samband med att Du registrerar Relish-konto och därigenom accepterar dessa Allmänna Villkor godtar Du att Relish AB behandlar Dina personuppgifter såsom för- och efternamn, vistelseort, land, födelsedatum och e-post, Dina svar på frågor vid registrering inkl. din uträknade ”karaktär” och annan Personlig Information från Dig, t.ex. de omdömen och kommentarer som Du tillhandahåller om restauranger (nedan gemensamt kallat ”Personuppgifterna”). Detta görs för att kunna hålla kontakt med Dig samt för att kunna vidarebefordra Erbjudanden till Dig. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan också komma ett behandlas av andra samarbetspartners för ovan angivna ändamål och uppgifterna kan då komma att överföras till ett land utanför EU/EES. All behandling av Personuppgifterna sker i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).

Du har alltid möjligheten att, utan att behöva uppge skäl, återta Ditt medgivande med verkan för framtiden. Du har även möjligheten att begära rättelse avseende Personuppgifterna Relish AB lagrat om Dig. Om Du vill återta lämnat medgivande eller begära rättelse ska detta göras per e-post som ställs till info@therelishguide.com. Efter återtagande kommer Relish AB inte att använda Personuppgifterna för andra syften än för att administrera kundförhållandet. I samband med återtagande avaktiveras även Ditt Relish-konto vilket medför att Du inte längre kan använda Relish eller nå den data Du sparat via Relish.

En gång per år kan Du kostnadsfritt begära att Relish AB ska ange vilka av Personuppgifterna som Relish AB behandlar. Sådan begäran ska vara undertecknad av Dig och skickas till:

Relish AB
Vikingagatan 7
11342 Stockholm

7. Cookies

Relish ABs webbplats www.therelishguide.com innehåller s.k. cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

På www.therelishguide.com används s.k. sessionscookies. Sessionscookies används för att hantera Dina val på hemsidan t.ex. för att komma ihåg Dina kontaktuppgifter. Sessionscookies försvinner när Du stänger Din webbläsare medan vanliga cookies sparas en längre tid på Din dator. Om Du inte accepterar användning av cookies på vår webbplats kan Du ändra Din webbläsares inställningar till att inte ta emot cookies. Vi hänvisar till respektive webbläsares tillverkare för närmare instruktioner. Observera att vissa av webbplatsens funktioner inte kommer att fungera om Du väljer bort cookies.

8. Ansvarsbegränsningar

Relish AB ansvarar inte för felaktig Information, avsaknad av information eller eventuella skriv- och/eller tryckfel i Relish. Relish AB har rätt att löpande göra ändringar i det material och i den information som finns i Relish.

Relish AB ansvarar inte för tillgängligheten hos tjänsterna och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer. Relish AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra, inskränka eller avbryta omfattningen och funktionaliteten i Relish. Vi förstår att Dina omdömen och betyg är viktiga men Relish AB ansvarar inte för att den information Du sparar genom Relish alltid finns tillgänglig. Relish AB förbehåller sig rätten att ta bort Relish-konton och/eller data sparad tillsammans med sådana konton vid t.ex. en längre periods inaktivitet, missbruk eller vid förändring av funktionalitet i Relish.

Du är själv ansvarig för all information som du lägger upp eller tillhandahåller Relish samt att Du har alla nödvändiga rättigheter för att lägga upp informationen. Relish AB har rätt att radera uppgifter och inlägg som införts i Relish, och som enligt Relish ABs bedömning kan anses stötande, olämpliga eller bryter mot dessa Allmänna Villkor eller tillämplig lag eller föreskrifter. Om Du i Relish ser sådana uppgifter som beskrivs i denna punkt välkomnas Du att meddela detta till Relish AB via e-post info@therelishguide.com.

Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för utnyttjande av Relish t.ex. åtkomst till internet, webbläsare, e-post, mobiltelefon m.m..

Relish AB ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador eller förluster avseende Relish, användandet av Relish och de tjänster som Relish tillhandahåller.

9. Övrigt

Relish AB förbehåller sig rätten att modifiera dessa Allmänna Villkor från tid till annan, exempelvis för att uppfylla juridiska krav eller för att göra funktionsändringar. Aktuella Allmänna Villkor hittar Du alltid på www.therelishguide.com.

Skulle någon eller några av bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor helt eller delvis vara ogiltig(-a) eller overkställbar(-a) påverkar detta inte giltigheten av dessa Allmänna Villkor i övriga delar.

10. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag skall tillämpas avseende dessa Allmänna Villkor. Tvister som uppstår med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän svensk domstol och svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Tillbaka